Alexander Wielki był SłowianinemAlexander Wielki był Słowianinem

Aleksander Wielki był starożytnym władcą o którym wiemy bardzo dużo, przynajmniej w porównaniu z innymi postaciami czasów starożytnych. Wydaje się on być postacią o najlepiej poznanej biografii, z racji fascynacji jaka wywoływał on u sobie współczesnych jak i wśród następnych generacji. Mimo wielu wzmianek pisemnych i świadectw materialnych, jedno umyka uwadze zarówno fachowców jak i laików. To mianowicie że wbrew ogólnie panującej opinii Aleksander Wielki nie był Grekiem a jego naród nie miał wiele wspólnego z kulturą grecką. Całe generacje historyków próbują nam wmówić jednak przeciwieństwo tego faktu robiąc z niego na silę Greka. Wprawdzie nadmienia się, że był on władcą Macedończyków, ale starożytną Macedonię nie traktuje się jako niezależny, kulturalny podmiot.

Takie podejście jest oczywiście do cna fałszywe.

Wprawdzie łączą Macedończyków i Greków silne więzi, na skutek wspólnej historii, ale w czasach Aleksandra z tej wspólnoty niewiele się już ostało i nawet języki tych narodów rozwinęły się w przeciwstawnych kierunkach.


U Macedończyków ostało się wiele elementów kulturotwórczych w stanie niezmienionym od stuleci. Zachowali oni nie tylko język swoich przodków ale również swoją pierwotną kulturę jak i gospodarcze i polityczne struktury.

U Greków doszło w tym samym czasie do drastycznych zmian, tak że nie tylko powstał u nich nowy uniwersalny język ale również doszło do wytworzenia się nowego systemu własności opartym na niewolnictwie, który dzisiaj nazwalibyśmy kapitalizmem. Pod koniec tego procesu, te oba narody, stały się dla siebie obce i Grecy zaczęli uważać Macedończyków za nieokrzesanych dzikusów.

Mimo to Macedończycy trwali niezmiennie przy swoich tradycjach ignorując pozorne sukcesy Greków. Na koniec ich sposób życia okazał się być pod każdym względem lepszym i bardziej efektywnym i Macedończycy zdominowali Grecję, nie tylko militarnie ale i gospodarczo, kończąc na zawsze czasy greckiej dominacji.
Pomimo tego, że wiemy relatywnie dużo o Aleksandrze i jego narodzie, jedno pozostaje dotychczas niewyjaśnione, to mianowicie, kim byli tak naprawdę starożytni Macedończycy. Czy byli to tacy niedorozwinięci Grecy, jak tego chce współczesna „nauka“, czy może byli Pelazgami albo jeszcze inną nacją. W jednym są jednak „historycy” zgodni, że w żadnym przypadku nie mogli być oni Słowianami. Ci mianowicie nie istnieli zdaniem tych „znafcuw“ przed 6 wiekiem naszej ery. Za to Europę zamieszkiwały w tym czasie niezliczone hordy niemieckojęzycznych Germanów.

Te wyobrażenia naszych „naukofcuw“ doznały w wyniku genetycznych analiz haplogrup ludzności Europy poważnego uszczerbku. Nagle stało się dla wszystkich jasne, również dla naszych „bohaterów nauki“, że rozkład haplogrup w Europie nie można pogodzić z dotychczasowymi wyobrażeniami o przebiegi historii na tym terenie.  Alternatywa w postaci Słowian, jako twórców  kultury europejskiej i ich dominacji we wszystkich aspektach jej rozwoju, jest dla tych piewców zachodnioeuropejskiej dominacji nie do przyjęcia.
Prowadzi to do satyrycznych wynaturzeń w postaci ignorowania Słowian i ludności Europy wschodniej w pracach nad genetyką starożytnych Europejczyków, na zasadzie, że czego się nie szuka to nie można też i znaleźć. Burdzej prymitywnej manipulacji nie można sobie wprost wyobrazić, ale mimo to znajduje ona, również wśród słowiańskich „naukofcuw“, pełne poparcie i największe sk....wa są często właśnie ich „dziełem”.

Niedawno udało mi się zadać dotkliwy cios tym matactwom w formie odczytania starożytnych inskrypcji trackich które okazały się być napisane w języku słowiańskim.


Ze względu na olbrzymie podobieństwa kulturalne, polityczne i gospodarcze pomiędzy Trakami i Macedończykami musimy przyjąć, że również ci ostatni należeli do Słowian. Oznacza to, że wszystko to co wiemy o historii starożytnej możemy wyrzucić na śmietnik i nie Grecy mieli w niej decydujący udział ale my Słowianie.

Oznacza to również, że największy wódz starożytności Aleksander Wielki był Słowianinem i gdybyśmy nagle przenieśli się o te 2300 lat wstecz, to moglibyśmy, jako Polacy, porozumieć się z nim swobodnie w naszym ojczystym języku.

Poza dowodami natury materialnej jak i kulturowej które jednoznacznie wskazują na słowiańskość Macedończyków istnieją oczywiście również inne tego dowody.

Zacznijmy od Aleksandra albo lepiej powiedziawszy od znaczenia jego imienia.

Imię Aleksander było wśród macedońskich władców bardzo rozpowszechnione i wydaje się mieć dla tego narodu szczególne znaczenie. Pierwsze ślady tego imienia prowadzą nas daleko w przeszłość do czasów istnienia Troi oraz państwa Hetytów.
W tak zwanym Traktacie Alaksadu imię to zostało wymienione po raz pierwszy. Tak mianowicie nazywał się władca miasta Wilusy, utożsamianego obecnie z Troją.


Moim zdaniem imię Alaksadu nie było imieniem tego władcy ale określeniem jego funkcji i odpowiadało współczesnej nazwie król lub książę. Za takim podejściem przemawia to, że imię to występowało w starożytności wyłącznie wśród władców, a szczególnie upodobali je sobie władcy Macedońscy.

W starożytności władca był w pierwszym rzędzie personifikacją prawa i jego wykonawcą, w ramach nakreślonych przez społeczność. I tak, nie bez przyczyny imię Prian znaczyło „prawy“ a więc ten który dba o zachowanie obowiązujących wszystkich członków społeczności praw.

W panteonie słowiańskim istniało specjalne bóstwo poświęcone tylko czuwaniem nad prawami ludzi i bogów. To bóstwo nazywane było Łada. Od imienia tego bóstwa wywodzi się też określenie „władca“, występujące w innych językach słowiańskich w formie „wladar“ lub „vladar“.
Słowo to powstało z połączenia dwóch słów, z których jedno to oczywiście imię bóstwa „ŁADA“ a ślad drugiego, zachowany w formie pojedynczej litery „W“ lub „V“, znajdziemy w greckim określeniu dla króla. To określenie zapożyczyli Grecy od swoich północnych sąsiadów Słowian i przerobili je do łatwo wypowiadanej dla nich formy „Wanax“. To słowo oznaczało pierwotnie, w języku słowiańskim, kapłana bóstwa „Łada“ i powstało na bazie słowa które współcześnie ostało się u Słowian południowych jako „svećenik". To z kolei miało swoje źródło w słowie „wici“ czyli „wiadomość“. To powiązanie jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ kapłani funkcjonują we wszystkich religiach jako pośrednicy pomiędzy bóstwem a ludźmi, przekazując dla nich „boskie“ nakazy czyli „wici“. Oczywiście słowo „wici“ było dla greków niewymawialne a więc zrobili z niego „Wanax“. Dodatkowe wskazówki na takie zależności znajdziemy również w tym, że funkcja kapłana określana jest również słowami oznaczającymi władcę, jak np. „Knez“ „Książę“ czy też jak w polskim „ksiądz“. Czyli wskazuje na głębokie powiązania religii i świeckiej władzy u Słowian.
Tak więc z połączenia tych dwóch slow „Wici“ i „Łada“ powstało określenie władcy „Wladar“ czyli  „Włodarz“ co możemy interpretować jako „kapłan Łady“.
Dokładnie ten sam proces nastąpił wśród Hetytów i Greków którzy również połączyli te dwa znaczenia ze sobą jako „Wanax“ i „Łada“ co po pewnych skrótach i przesunięciach pojedynczych liter doprowadziło do powstania określenia władcy wśród plemion starożytnych Słowian czyli do określenia „Aleksander“. To określenie zatraciło z czasem swoje podstawowe znaczenie jako określenie władcy lub jego funkcji, a zaczęło funkcjonować jako indywidualne imię wśród rządzącej dynastii.

Oczywiście nie jest to jedyny językowy dowód na słowiańskie korzenie Macedończyków i istnieją również dowody bezpośrednie. Do nich należy w pierwszym rzędzie inskrypcja znaleziona na terenie starożytnej Macedonii a którą znajdziemy w artykule Petera A. Dimitrova na stronie 3.


Ten tekst ma następującą formę.

Σαδαλας  Nikαυδpoυ
Στpατωυ  Σαδαλα
Φιλιστα  Σαδαλα  γoυη

i został przez Dimitrova przetłumaczony jako „Sadalas, syn Nikandrosa, Straton, syn Sadalasa, Philista, żona Sadalasa“.

Pomijając to, że takie wyliczanie imion nie ma za wiele sensu to to tłumaczenie jest z całkiem innego powodu fałszywe. Ten tekst jest jednoznacznie tekstem w języku słowiańskim i trzeba naprawdę bardzo się starać aby tego nie zauważyć, szczególnie że nazwisko Dimitrov sugeruje słowiańskie pochodzenie autora. Ale jak to możemy zauważyć również wśród „polskich historyków“ to właśnie ludzie o słowiańskich korzeniach kalają własną przeszłość najohydniej.

Jeśli napiszemy tę inskrypcję „lacinskimi“ literami to otrzymamy następujący tekst:

Sadalas Nikavdroy
Stratwu sadala
filsta sadala goyi

Teraz już nie można nie zauważyć jego słowiańskości i trzeba naprawdę dużo złej woli, tak jak w przypadku Dimitrova, aby tego nie „zauważyć“

Dla tych co maja z tym dalej problemy, krótkie wyjaśnienie:

Najpierw trzeba zacząć od prawidłowego wydzielenia poszczególnych wyrazów ktore Dimitrov odczytał fałszywie i najprawdopodobniej też poprzestawiał świadomie litery oby otrzymać ten teks jaki sobie wymyślił. To zadanie nie jest trudne, bo w przeciwieństwie do odczytanych przeze mnie tekstów trackich, dla Macedończyków żyjących w III w. przed naszą erą nie istniała konieczność ukrywania swojej słowiańskiej tożsamości ponieważ to właśnie oni tworzyli klasę rządzącą. Tak więc mogli oni ( w naszym przypadku była to kobieta“) napisać swoją wiadomość  we własnym słowiańskim języku.

Zrekonstruowany przeze mnie tekst ma następującą formę:

Σαδαλα ς Nikα υoδpυ
Στpατωυ Σαδαλα
Φιλιστα Σαδαλα oγυη

Sadala s Nika vodry
Stratwu sadala
filsta sadala ogyi

Słowo „sadala“ jest żeńską formą czasownika który znamy z języka polskiego jako zadała” i ktory zachował się tylko wśród chłopów gdzie używa się go w znaczeniu „zadawać paszę dla zwierząt“
Trzeba tu przypomnieć że karmienie zwierząt gospodarczych miało u dawnych Słowian zawsze kontekst religijny i to powiązanie zachowało się do dzisiaj w całym szeregu zwyczajów ludowych. W dalszej analizie tekstu zobaczymy że również i w tym przypadku użycie słowa „SADALA“ miało silny religijny aspekt.

Słowo „s nika“ znajdziemy w językach Słowian południowych np. W serbo-chorwackim jako „su neki“, albo w bośniackim jako „nika“. Oba te słowa oznaczają „trochę“.
Słowo „vodry“ jest prawie ze identyczne z naszym słowem „woda“ i ma takie samo znaczenie.

Slowo „Stratwu“ rozpoznajemy natychmiast jako nasze, wprawdzie trochę niemodne i zapomniane ale jeszcze dla wszystkich zrozumiałe, słowo „strawa“, oznaczające pokarm.

Słowo „filista“ zostało najprawdopodobniej fałszywie odczytane i pierwsza litera tego słowa powinna brzmieć jak polskie „ź“ co bardziej odpowiada greckiemu „ζ“.
Tym samy słowo to powinniśmy odczytać jako „zilista“. To słowo znajdziemy w słoweńskim języku jako słowo zelišča oznaczające zioła. Zresztą występujące i w polskim również w podobnej formie jako ziele

W słowie „ogyi“ doszło również do przestawienia liter ale napisane właściwie jest dla nas natychmiast rozpoznawalne jako polski „ogień“.

Jeśli wiec przetłumaczymy oryginalny tekst inskrypcji na polski to otrzymamy jego następujące znaczenie:

zadałam trochę wody
strawę zadałam
zioła zadałam w ogień.

Generalnie widzimy więc, ze tekst ten był tekstem religijnym i należał do kategorii tekstów wotywnych. W tym przypadku zostały wymienione wszystkie czynności ofiarne jakie dokonała, składająca ofiarę bóstwu, kobieta.
Ten typ tabliczek wotywnych zachował się u Słowian do dzisiaj i jest również w Polsce bardzo rozpowszechniony


Słowianie składali ofiary swoim bogom w formie wody, jedzenia i palenia aromatycznych ziół. Ten obrządek został w całości przejęty przez religię chrześcijańską, gdzie w ramach czynności religijnych składa się ofiarę bóstwu w formie wody święconej, chleba oraz kadzidła.

Ta zbieżność nie jest przypadkowa, o czym opowiem w którymś z kolejnych artykułów.

15 komentarzy:

 1. "ale starożytną Macedonię nie traktuje się jako niezależny, kulturalny podmiot." Ale starożytnej Macedonii nie traktuje się jako niezależny, kulturalny podmiot.
  Powoływanie się na swoje wątpliwe odkrycie Cię ośmiesza. Zaś te badania haplogrup... też o nich czytałam i wykazały te same haplogrupy u dużej części Polaków, braminów, w innych krajach słowiańskich, w mniejszych ilościach krajach skandynawskich. Co to ma wspólnego z Macedonią?
  Węgrzy nie są Słowianami, chociaż są do nas podobni, więc nawet jeśli Trakowie=Słowianie, to niekoniecznie Macedończycy=Słowianie.
  Jak uzasadniasz stwierdzenie, że Alaksadu to tytuł?
  Dopatrywanie się wspólnego pochodzenia słowa przez JEDNĄ literę to gruba przesada, nawet jak na Ciebie.
  >>„Wanax“ i „Łada“ co po pewnych skrótach i przesunięciach pojedynczych liter doprowadziło do powstania określenia władcy wśród plemion starożytnych Słowian czyli do określenia „Aleksander“<<
  OMG! Bierzmy trzy niepodobne do siebie słowa i twierdźmy, że po usunięciu i przestawieniu wszystkich liter da się udowodnić, że mają to samo pochodzenie.
  Wyliczanie imion ma sens w wielkich rodach i dynastiach, więc nie obalaj tego tłumaczenia. Jeśli czyjeś pochodzenie czyni człowieka ważnym, to ten chętnie się nim chwali.
  >>Słowo „sadala“ jest żeńską formą czasownika który znamy z języka polskiego jako „zadała” i ktory zachował się tylko wśród chłopów gdzie używa się go w znaczeniu „zadawać paszę dla zwierząt“<<
  Nie znasz polskiego. Zadaje się ból i pracę domową, paszę się daje.
  ,,Su neki" jest mniej podobne do ,,s nika" niż polskie ,,znika" ale najwyraźniej znikanie nie pasowało ci do wcześniej postawionej tezy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sławomiro, to Ty nie znasz polskiego.oczywiście, że się zadaje. A właściwie zadawało. Teraz to sobie nowomową mówisz. A jeśli nie wierzysz, to Ci mogę "zadać bobu". :-)

   Usuń
  2. Unknown , I read your stupidities and clearly indicate that you have poor knowledge of history and linguistics and of the top of that you are cheap victim of academic fraud that gave you good brainwashing .

   Usuń
 2. Teofil.A właśnie-zadać paszy to jeszcze 40 lat temu słyszałem na wsi,,zadej sieczki koniowi,, a czy wiesz co znaczyło powiedzenie,,zadać bobu,,?(łęczyckie)

  OdpowiedzUsuń
 3. W języku greckim nie występuje W i ani V .

  OdpowiedzUsuń
 4. Ciekawe czy Sławomira umie angielszczyznę bo mogła by poczytać co to znaczy historia:
  https://www.etymonline.com/search?q=history
  i że to według powyższego połczenie "widzieć i tor" a tu klops i to po anhelsku ale tam to chyba głupot nie piszo :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Dzień dobry. Dodam swoje trzy grosze dla znaczenia słowa "zadać".
  Określenie na podawanie karmy zwierzętom, znam co najmniej od 60-ciu lat. Paszę dla zwierząt jeszcze i dzisiaj "zadaje się" w wielu gospodarstwach rolnych. Jednak źródłosłów tego określenia jest trochę inny niż większość z nas sądzi. Na początku to słowo określało podawanie koniom i krowom suchej paszy objętościowej, czyli siana lub słomy, za specjalnie w tym celu, przymocowaną wyżej na ścianie pomieszczenia drabinkę (ruszt). Siano dawano (podawano za-drabinkę, czyli zadawano) po to, aby wydłużyć czas jego spożywania i jednocześnie przeciwdziałać niszczeniu go pod nogami zwierząt.
  Dopiero dużo później słowo to zaczęto używać, jako ogólny synonim podawania zwierzętom paszy (karmy). Nie wiem czy moje wyjaśnienie wniesie cokolwiek wartościowego do dyskusji, ale zapewniam, że w żaden sposób nie chciałem nim Autorowi zadać bobu.
  Panie Ireneuszu, czytam Pana artykuły od kilku już lat i mam prośbę, aby Pan robił co Pan robi i nie tracił nadziei. Pozdrawiam. Andrzej Marek.

  OdpowiedzUsuń
 6. You are absolutely retarded if you believe every classical historian lied conveniently about Alexander's ethnicity. The Egyptians, lied, the Persians, Hebrews, Romans, Hindi-all lied about Alexander's ethnicity so you could justify your falsification of history, culture, language and Patrimony-which all belong to Greece. There was absolutely NOTHING Slavic about Alexander-In actual fact, Slav tribes came into the region one thousand years after Alexander's death. truely, you are absolutely ignorant and want desperately to revise historyto justify your false language and ethnicity. BTW-The Slav alphabet was created by two Greek brothers from Thessaloniki-Methodius and Cyril-They are canonized in the Vatican as "Two Greek Brothers from Thessaloniki". You cannot manufacture, manipulate and orchestrate falsification of history to justify your existence. In all aspects you are Bulgarian, or Serb, Albanian, Roma, of Slav- But certainly and factually not Macedonian-Which is in all aspects The Ancient Greek Kingdom of Macedon", and is almost entirely within Greece.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. @ Athan
   I have a request, can you spread your nationalist propaganda somewhere else?
   My articles are aimed at thinking people, not fanatics.

   Usuń
  2. Du kannst beruhigt sein. Er hat recht, du wärst dumm, wenn du allen Chronisten widersprochen hättest. Aber genau das tust du nicht, sondern er :D. Jeder, ausnahmslos, jeder griechischer Chronist (der kein Slawe war) schrieb nur schlechtes über Makedonien. Bis vor kurzem wollte nicht einmal Athen eine Statue vom Alexander haben. Kein, wirklick kein Autor der Antike setzte Makedonen mit den Griechen gleich. In der Armee Alexander des Großen kämpften ganze 3.000 Griechen, welche Alexander bereits bei den ersten Gefechten verlor. Auf persischer Seite ist wohl das Dutzendfache zu erwarten. Ich kann dir einen anderen Blog empfehlen, der besteht zwar aus überzeugten Makedonen (nach dem Motto wir sind Makedonen, keine Slawen - quasi wie die Albaner), welche aber genau das bewiesen. Was sicher ist, ist dass Makedonen keine Griechen waren.

   Usuń
 7. How on Earth can you say such things? Have you had discussions with professors in other countries? Because honestly I would be poised to find many who disagree with Alexander’s Hellenic attributes. In all honesty now from a pure objective point there is no possible way to deny his ethnicity. Taking politics out and any sort of nation pride on both sides, the facts are the facts. They believe in Greek Gods, competed in the Olympics and developed Konie as the common Greek language for all Greek peoples.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. You steal other people's heritage, you try to tie their history to yours even though they have nothing in common, you use folk linguistics in order to diminsh their culture, claim that your culture, history and language is superior to theirs and then you tell them to calm down. I don't know what makes you more a moron: your audacity, your discount methodology or complete and utter lack of logical thinking.

   Usuń
  2. To all you greek and german ignorants: your times of historical dominance are over! We have genetical findings on our side, both polish people and slavic macedonians!
   Its a matter of years, for you not to be able to lie to us anore and gaslight us with our own well paid "historians", or id rather say, bribed gatekeepers!

   Usuń

Translate

Szukaj na tym blogu